Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VI. Keleti ihletésű vallási mozgalmak

2010.10.25

2. Keleti ihletésű vallási mozgalmak

 

A keleti ihletettségű új vallások erősen hinduista és buddhista színezetűek, de a világ szinte minden vallásának elemeit beleötvözik tanaikba. Gyökereik a múlt századi spiritizmusba és teozófiába nyúlnak vissza, melyek mintegy megmutatták a Nyugatnak a keleti miszticizmus és az ezoterikus tanok útját. Főleg az elvilágiasodott nyugati társadalmakban hódítanak és  - bár egyenként nem képesek túl nagy tömegek megmozgatására - agresszív missziós tevékenységük, a tömegtájékoztatási eszközök által biztosított popularitásuk folytán a modern világ egyik jellegzetességévé, a történelmi vallások komoly ellenlábasaivá váltak.

 

Spiritizmus

A spiritizmus az 1850-es években indult hódító útjára, miután az amerikai John Fox és családtagjai állítólag érintkezésbe léptek a szellemekkel, kérdéseket tettek fel nekik az ember halhatatlanságáról, túlvilági életéről és azok készségesen válaszolgattak nekik. Az ügyből világszenzáció lett, Foxék színházakban léptek fel szellemidéző mutatványaikkal. A mozgalom tanait azonban a francia Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869) foglalta rendszerbe, azon kinyilatkoztatások alapján, melyeket a történelem legjelentősebb szellemei - János apostol, Szent Ágoston, Szokratesz, Platon stb. - adtak neki. Ám e kinyilatkoztatásokban erősen érződik az akkoriban Nyugaton is ismertté váló keleti világkép hatása.

A spiritiszták szerint az ember három részből áll: szellemből, lélekből és testből. A szellem az én-tudat, a lélek pedig a szellemet és a testet összekötő, finom anyagú, láthatatlan asztrális test. A halál után a test felbomlik, de a lélek által körülvett szellem tovább él, mert megsemmisíthetetlen. Hisznek Istenben, de tagadják az örök kárhozat létezését. A bűnösök újjászületések révén válnak alkalmassá a boldog örökkévalóságra. A spiritizmus új és felsőbbrendű vallásként jelentkezett. Rivail szerint a neki megjelenő szellemek egyike ezt mondta: "Nem lesznek többé vallások, ezért szükség lesz egy olyanra, amely méltó a Teremtőhöz. Egy nagy, igaz és szép vallásra." Összejöveteleik - vagy ahogy ők nevezik: szeánszaik - vallási jellegűek. Az énektől, imától és prédikációtól azonban sokkal fontosabb maga a szellem megidézése, melynek különböző módszerei és szabályai vannak. A helyiséget tisztán kell tartani, gondoskodni kell a megfelelő hőmérsékletről. Nem lehetnek jelen olyan személyek, akik kételkednek, vagy nem óhajtják a szellem megjelenését. Szükséges továbbá, hogy a szellemidéző összejövetelek félhomályban történjenek. A túlvilági lények, az önmagukat nekik teljesen átadó médiumok által szólnak a jelenlevőkhöz.

A keresztény egyházak továbbra is elítélik a szellemidézés gyakorlatát, mely által - mint mondják - a sátán vagy más gonosz démonok kerülnek kapcsolatba az emberrel és e kapcsolatteremtések káros következményekkel járnak.

 

Teozófia

A teozófiát Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) hozta létre és terjesztette el. Az általa alapított Teozófiai Társaság programjában ez áll: "A teozófia isteni bölcsességet jelent, azaz olyan bölcsességet, amelyet az istenekhez hasonló tökéletes emberek birtokolnak.... Az évszázadok során a világ különböző részein jelent meg, tételei az összes vallás alapját képezik". A teozófia elismeri ugyan minden vallás igazságát, de azokat önmagához viszonyítva, mintegy kezdetleges megnyilvánulási formának tekinti.

Tanításuk szerint a világ és az emberiség az istenségtől származik, s az ember végső célkitűzése az, hogy visszatérjen az istenségbe. Az emberi személyt hét összetevő alkotja: a látható test, az életelv, a láthatatlan asztrális test, az állati lélek, az emberi lélek, a szellemi lélek és az "atma" azaz az isteni lélek. Úgy vélik, hogy a lélek a halál után az asztrális testben él tovább, mindaddig, amíg újjá nem születik, hogy az indiai karma törvénye szerint tisztuljon és tökéletesedjen, mert csak a tökéletesség elérése után juthat az istenséggel való teljes egyesülés állapotába. Mivel az emberben jelen van az isteni összetevő is, elméletileg nincs olyan képesség, amit ne tudnánk birtokolni. Az asztrális test lehetővé teszi, hogy a tökéletesség magas fokára eljutott személy elhagyja fizikai, látható testét és valahol másutt jelenjen meg, olvassa mások gondolatait és az okkult erők használatával mindenféle csodákat műveljen. Maga Helena Petrovna Blavatsky állítólag éveken át levelezett a tibeti tanítók titokzatos rendjének tagjaival, akiknek levelei egyszerűen materializálódtak lakásában. A levelezés idővel megszűnt, mert a tanítókat zavarta az a pszichikai erőkoncentráció, amelyet a kíváncsi emberiség érdeklődése feléjük sugárzott. A teozófusok hite szerint azonban továbbra is léteznek, s valahol a Himalája lejtőin munkálkodnak az emberiség üdvén. Blavatsky asszony követői a titokzatos tanítók (mahatmák) mellett hisznek az avatárokban is, vagyis azokban a tökéletességre jutott emberekben, akik már megszabadultak minden karmikus következménytől, és isteni lényekként egzisztálva segítik a tökéletességre törekvőket. Ilyen avatárok voltak a nagy vallásalapítók is.

A csodálatos képességeket bárki elsajátíthatja, ha különböző okkult gyakorlatokkal megszabadul a test vonzásától és felemelkedik a tökéletesség szféráiba. A legfontosabb gyakorlatok a koncentráció, meghatározott ülésmódok, légzési gyakorlatok melyek segítségével az adeptus (a tan titkaiba beavatott személy) a "mindenség leheletét" szippantja magába. Minden gyakorlat az önszuggesztióra épül, és ezt a teozófusok nem is igyekeznek leplezni.

 

Antropozófia

A teozófiából vált ki a Rudolf Steiner (1861-1925) által alapított antropozófia. Steiner egy időben a Német Teozófiai Szekció főtitkáraként működött, s az okkult tudományok tanulmányozása mellett különleges érdeklődést tanúsított azonban Jézus Krisztus személye és a kereszt misztériuma iránt, amelyeket az okkult ismeretek fényében próbált tolmácsolni. Idővel arra a meggyőződésre jutott, hogy a teozófusok által felmagasztalt indiai guruk és bölcsek semmiképpen sem tekinthetők jelentősebbeknek egy olyan lelki tanítómesternél, mint amilyen Krisztus volt. 1910-ben kiadott, "Okkult tudomány" című művében ezért részletesen foglalkozott a Golgota misztériumával és azt állította, hogy Krisztus az ember Jézus testében megszületett isteni kisugárzás volt.

Steiner nem vetette el teljesen az indiai karma, reinkarnáció és avatár tanokat. Azt tanította, hogy a tökéletességet az ember akkor érheti el, ha okkult gyakorlatok segítségével megszabadul a test korlátaitól és megtanul természetfeletti módon látni. Követői az összejöveteleiken különböző meditációs gyakorlatokat végeznek, előadásokat hallgatnak, fojtott fénynél részletek hangzanak el Steiner könyveiből, akit kultikus tiszteletben részesítenek és várják közeli újjászületését.

 

Szabadkőművesek

 A szabadkőművesség mintegy 6 milliós tagságával valószínűleg a világ legnagyobb titkos társasága. A mozgalom tagjai az ókori Egyiptom, az Ószövetség, az ógörög misztériumok és templomosok lovagrendjének hagyományaitól származtatják tanaikat. Történelmileg azonban a szabadkőművesség a középkori katedrálisok építőinek céheihez vezethető vissza. E céhek számos tiszteletbeli tagot vettek fel soraikba, akik idővel túlsúlyba kerültek a tényleges kőművesekkel szemben, majd szabadkőművesek néven különváltak tőlük és titokzatos vallási rítusokat kezdtek alkalmazni. 1717-ben alakult meg az első angol nagypáholy, majd a mozgalom Európában és Észak-Amerikában is elterjedt. A keresztény egyházak többsége elítélte a szabadkőművességet, többször szenvedtek üldöztetést, a kommunizmus idején működésük tiltva volt.

Elméletileg minden keresztény, zsidó, muzulmán, hindu vagy buddhista egyszersmind szabadkőművessé is válhat. Isten legfelsőbb lényként, a világegyetem nagy építőmestereként tisztelik. Rítusaik és tanaik a léleknek a sötétségből a világosság felé haladását hivatottak előmozdítani. A Biblia mellett a Védákat és a Koránt is kinyilatkoztatásnak tekintik. Rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek az erkölcsös életre, küldetésüknek tekintik a szegények segítését, a társadalom igazságosabbá tételét. Szertartásaikban okkult elemek keverednek a középkori kőműves céhek szimbolikájával.

 

Transzcendentális Meditáció

A Transzcendetális Meditáció története 1959-ben kezdődött. Ekkor jelent meg az Egyesült Államokban Maharishi Mahesh Yogi és kezdte hirdetni a leegyszerűsített indiai sivaizmusra és a vedanta meditációs gyakorlatára épülő tanait. Azt állította, hogy az általa népszerűsített meditációs technika segítségével az emberiség képes lesz lelkileg újjászületni és létrehozni az ún. védikus kommunizmus utópikus társadalmát. Üzeneteit elsősorban a fejlett társadalmak pszichikai feszültségektől gyötört emberéhez intézte. Felszabadulást, a lappangó benső energia aktivizálását, a kreativitás kibontakoztatását ígérte nekik. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Transzcendentális Meditációt nem vallásnak, hanem tudományos technikának mutassa be. Azt állította, hogy mozgalmában a hittételek nem játszanak szerepet. Elég, ha az ember a hindu upanisádok szellemében hisz az egyéni és univerzális lélek egységében, azaz abban, hogy meditáció által korlátlan erejű, rejtett belső energia szabadulhat fel.

Beavatás alkalmával azonban a tanítómester titokzatos erejű szent szavakat (mantrát) ad át az érdeklődőnek, melyet csendben és összpontosítva kell ismételgetni, naponta legalább 15-20 percig. Ez biztosítja a benső lelkiegyensúly kibontakoztatását és a feszültségektől való szabadulást. Minden korosztálynak különböző hangzású mantrái vannak. A 40-44 évesek például a hrim mantrát ismételgetik, mely Síva istent, Sakti istennőt, valamint a világ teremtőjét és a maja (azaz illúzió) erejét szimbolizálja. A szekta előrehaladottabb tagjai a rendelkezésükre álló mantrához már néhány új szent szót kapnak, s ily módon értelmes (jóllehet a kívülállók számára értelmetlen szavaknak tűnő) imát mondanak. A "tiszta tudat" elérésének következő fokozata már a latens természetfeletti képességeket hozza felszínre az emberben. A beavatott, aki eljut eddig a fokig, nem mantrákat, hanem ún. szútrákat (vezérfonál) ismételget magában. A levitáció varázsszútrája például így hangzik: " A test pamutfonál könnyedségével válik el az Akasától".

Maharishi a hetvenes évek közepén meghirdette a "megvilágosodás korszakának" közeledtét, és a szolgálatában álló lelki tanítómesterek vezetésével hívei az infláció csökkenéséért, a bűnözés megfékezéséért, a különféle társadalmi konfliktusok megoldásáért végzik intenzív tömeges meditációikat.

 

Krisna Tudat

Míg a Transzcendentális Meditáció a hinduizmus vedantikus hagyományára épülve a személytelen isteni emanációról szóló tanokat helyezi előtérbe, a Krisna Tudat a visnuista, rajongó bhakti tradíciót ültette át a modern világba. Az istenség - a Bhagavad Gita Krisnája, a világegyetem mindenható és örökkévaló urává vált Visnu avatár - itt szigorúan személyes, odaadóan szerető és híveitől odaadó szeretet elváró úr. A szektát Bhaktivendanta Swami Prabhupada (1896-1978) terjesztette el Nyugaton, a hatvanas évek közepén. Azóta a jellegzetes hindu szerzetesi öltözékben, leborotvált hajjal megjelenő és a "Hare Krisna, Hare Rama" mantrát éneklő csoportok a nyugati nagyvárosok elmaradhatatlan tartozékaivá váltak.

A Krisna Tudat tanai a hinduista szent iratokból, elsősorban a Bhagavad Gitából származnak. Ezeket Bhaktivendanta Swami Prabhupada látta el kánoni kommentárokkal, amelyek a gyakorlatban fontosabbak a mozgalom tagjai számára, mint maga a szent szöveg. A Krisna-hívő életének középpontjában az Úr Krisna áll. Tiszteletére imádkoznak, táncolnak, énekelnek, mantrákat mondanak és meghatározott életmódot folytatnak. Az eksztázist itt nem aszkézissel, szent orgiákkal, vagy kábítószer használatával érik el, hanem a mahamantra közös éneklésével és az Úr Krisna szeretetére való összpontosítással. Bár Krisnát tekintik a legfelsőbb isteni személyiségnek, nem tagadják a többi istenség létezését, de nem is tulajdonítanak nekik túl nagy jelentőséget. Hiedelmeik közül kiemelkedik Prabhupada tanítása arról, hogy a meditáció segítségével transzcendentális utazást lehet tenni más bolygókra és a világmindenség azon antianyag-szféráiba, ahol Krisna és más istenségek élnek.

Krisna követőinek számos szigorú szabályt kell betartaniuk. A legtökéletesebbek szerzetesként a "cölibátus tisztaságában" élnek, a többiek házasságot köthetnek, ám gondosan szabályozniuk kell minden érzéki vágyat. Jóllehet Nyugaton nagyrészt alkalmazkodtak a városi életstílushoz, megtartották az ókori pásztor-Krisna kultusz számos rurális elemét is. Általában a külvárosokban létesítenek bio-farmot, ahol együtt élnek, földműveléssel és Krisna imádatával foglalkoznak. Nagy hangsúlyt fektetnek a vegetáriánus táplálkozásmód következetes betartására, melyben megoldást látnak az éhínség megszüntetésére is. Kiszámították, hogy egy 10 hektárnyi termőföld terméséből 16 ember 265 napig meg tudna élni, de ha ugyanezt a termést a jószág táplálására fordítanák, akkor az így nyert hús ugyanannak a 16 embernek csak egy hónapig volna elég.

 

 Isteni Világosság Misszió

Az indiai Shri Sant Ji mindössze nyolc éves volt, amikor 1966-ben elhunyt apjától gurui méltóságot és egy kis hindu bhakti szekta vezetőjének szerepét örökölte. A fiú felvette a Maharaj Ji guru nevet, a szekta nevét pedig Isteni Világosság Misszióra változtatta. Tizenkét évesen missziós körútba kezdett Nyugaton. Híveinek tábora néhány esztendő alatt több milliós lett.

A szekta tanítása szerint Isten energia, melynek az emberek is részecskéit képezik. Ez az Abszolútum tökéletes tanítók által ismerhető meg. Korunkban Maharaj Ji a tökéletes mester (szatguru), de a múltban ugyanilyen volt Jézus, Krisna, Buddha és Mohamed. Az Isteni Világosság Misszióban az Abszolútum örömteljes, közvetlen megtapasztalása képezi a célt. A hívek ezt sajátságos meditatív gyakorlatokkal érik el. A gyülekezeti közös meditáció után következik  a lelki vita, melynek keretében a meditációval kapcsolatos élményeiket beszélik meg. Nagy hangsúlyt fektetnek még a különböző jógagyakorlatokra és az agy fegyelmezett ellenőrzésére.

1975-ben a guru édesanyja Shri Mataji fia ellen fordult, mivel Maharaj Ji az "élvezeteket kezdte hajszolni", híveit arra ösztönözte, hogy fogyasszanak húst és szeszes italokat, hogy éljenek nemi életet. Shri Mataji legidősebb fiát próbálta Maharaj Ji helyett a mozgalom élére helyezni. Maharaj Ji feleségével és gyermekével visszavonult a közéleti szerepléstől.

 

Rajneesh Meditáció

Bhagwan Shree Rajneesh  (1931-1990) egy dzsainista textilkereskedő gyermeke, huszonegy éves korában élte át a "megvilágosodást", és jutott az "emberi tudat legmagasabb szintjére". Az indiai Puna helységben levő központjából küldte szét a gondolatait és elmélkedéseit tartalmazó nyomtatványokat a világ szinte minden tájára, és gyarapította híveinek számát. A 80-as években az Egyesült Államokba költözött, ám a keresztény környezet ellenségesen viszonyult hozzá: Az "isteni guru" - akinek követőit narancssárga öltözékük miatt narancssárga embereknek neveztek - szinte állandóan a tömegtájékoztatási eszközök pletykarovatainak témáját képezte. Számos botrány után rövid időre börtönbe került, majd kiszabadulva visszatért Indiába.

 Rajneesh a tantrikus sziddha jóga elemeit a zen buddhizmus, a muzulmán szúfizmus, a kereszténység és a modern pszichiátria elemeivel keverve sajátos lelki gyógykezelést ígért követőinek. Gyógymódjának célja az, hogy az egyén felismerje isteni eredetét, az istenségben örömöt, szabadságot, boldogságot fedezzen fel, s ily módon megszabaduljon minden szorongástól és minden pszichikai gátlástól. Az életet Rajneesh isteni ajándéknak tekintette, melynek lehetőségeit ki kell használni. Nem bélyegezte meg az anyagi világot, nem mondotta azt sem bűnösnek sem illuzórikusnak.

Tanításában és módszereiben fontos szerep jut mindannak, ami előmozdíthatja az életöröm megtapasztalását. A Rajneesh központokra jellemző tánc, az ének, az örömünnepek, ami miatt a kívülállók "szégyentelen hedoizmussal" vádolják őket. Tény, hogy a tantrikus gyökerekre épülő Rajneesh Alapítvány leplezetlenül eleveníti fel a szexualitás lelki tökéletességet előmozdító szerepét. Rajneesh azt állította, hogy a cölibátus intézménye "csak az istenség evilági inkarnációi számára célszerű", ezért ő maga nem élt nemi életet, a misztikus megvilágosodásra vágyakozó egyszerű emberek azonban a szexuális vágy elfojtásával csak önmagukat korlátozzák. Szektája tagjai úgy vélik, hogy a Rajneesh féle misztikus révületben fogant gyermekek lesznek a jövő tökéletes emberei.

 

Sai Baba kultusza

 Sathya Sai Baba szegény család gyermekeként született 1926-ban az India déli részén fekvő Andra Pradesh államban. Életrajzírói szerint 13 éves korától kezdve természetfeletti jelek kísérték. Karizmatikus személyisége és különböző csodajelei folytán nagy tömegeket vonzott maga köré. A 70-es évektől kezdve az indiai kultúra és tradíció bűvkörébe került nyugatiak között is egyre erőteljesebben kezdte éreztetni hatását. Minden nap százak keresték fel, hogy hallgassák tanítását, vagy tanúi legyenek csodatetteinek.

"Én Isten vagyok - állítja magáról. - Ugyanolyan isteni inkarnáció, mint Rama, Krisna, vagy Krisztus."  Tanítása alapjait a tantrikus sziddha jóga képezi. A Nyugaton elterjedt többi hindu mozgalomhoz hasonlóan a Sai Baba kultusz sem fektet hangsúlyt az ortodox hinduizmus kasztelméletére (ami eleve lehetetlenné tenné a nemhindunak születettek csatlakozását). Ehelyett azt hirdeti, hogy az egész emberiség egyetlen kaszt, és a Sai Baba kultusz mindenkinek egyaránt üdvösséget és boldogságot biztosít. "Soha ne mondd magadról, hogy bűnös vagy - tanítja Sai Baba -. Mivel egy vagy Istennel, nem lehetsz bűnös." A hindu hagyományokkal összhangban azt tanítja, hogy az emberi törekvés, vágy, szorongás, szenvedés csak illúzió, mely eltakarja előlünk igazi természetünket, lelkünk legyőzhetetlenségét. Tanítása szerint minden vallás egyenrangú, s kizárólag az őszinte önátadástól, a belső átalakulásra való készségtől függ, hogy valaki előrehalad-e vagy sem.

Sai Baba népszerűségét elsősorban a róla kialakult csodatevői képnek köszönheti. Követői azt állítják róla, hogy a sziddha jóga segítségével uralma alatt tartja a természetes és természetfeletti világot. Nap nap után tárgyakat - gyűrűket, szobrocskákat, könyveket - materalizál, érintéssel vagy szavakkal betegeket gyógyít, s egyéb különféle csodákat művel.

 

Szcientológia

A szcientológia az ötvenes években jött létre Amerikában. A tudomány, az utópia és az okkultizmus sajátos keverékét hirdető mozgalom meglehetősen agresszív missziós tevékenységet folytatva azóta a világ számos országában elterjedt, több mint 8 millió híve van és hódít.

A mozgalom keletkezése Lafayette Ron Hubbard (1911-1986), ismert sci-fi író nevéhez fűződik, aki először külön "tudományágat" fejlesztett ki, melyet dianetikának nevezett el, azt állítva, hogy lelki gyógyítási eljárásról, a lélek és a test közötti kölcsönhatás vizsgálatáról és kezeléséről van szó. A dianetika segítségével az ember úgymond meg tud szabadulni a mindennapi élet okozta stresszhatásoktól, szorongásoktól, sőt, a születés előtti időszakból származó és különböző problémákat okozó fájdalmas tapasztalatok hatásától is. A kezelés voltaképpen a pszichoanalízis sajátos formájához hasonlítható: a szabadulni vágyó embernek a már magasabb szellemi szintre jutott lelki tanácsadóval, az ún. auditorral való beszélgetés során van alkalma szembenézni tudatalattija problémákat okozó rejtelmeivel. A káros hatások eltávolítása után az ember clear (tiszta) lesz. Az eljárás során az auditor egy speciális műszert, ún. E-metert használ, ami állítólag lehetővé teszi, hogy megtalálják a múlt azon területeit, amelyekkel foglalkozni kell.

Hubbard később vallásos elemekkel ötvözte tanait, így a dianetikából kifejlődhetett a szcientológia, amit a mozgalom ideológusai "alkalmazott vallásos filozófiaként" definiálnak. A szcientológusok szerint az ember "halhatatlan szellem (thetán), aki számos életet végigélt". A thetán alapvetően jó, de az anyagi világ hálójában, fájdalmas és traumatikus élmények következtében elvesztette igazi szellemi létét. Az egyén célja az, hogy a szcientológia alkalmazásával megszabaduljon a múlt negatív hatásaitól és szellemi megvilágosodásra jusson.

A szcientológusok egyházközösségekbe tömörülnek, hetente tartanak istentiszteleteket, képzett lelkészeik, kialakult szertartásaik vannak. Tanaik forrását L. R. Hubbard írásai képezi.

A mozgalom gyakran heves bírálatoknak van kitéve. Többek között azzal vádolják őket, hogy Hubbard tökéletes fegyelmet követelve valóságos katonai szervezetbe tömörítette egyházát, hogy a szcientológia fenn tudjon maradni egészen addig az időig, amikor megérik majd a helyzet a béke és igazságosság futurisztikus birodalmának létrehozására.

 

Bahaizmus

A bahaizmus a síita iszlám talajában gyökerezett, de fokozatosan számos vallási tradíciót ötvöző univerzális vallássá vált. Alapítója, a perzsa Mirza Husszein Ali (1817-1892) tanai miatt életének jelentős részét börtönben töltötte, de mivel viszonylagos szabadságot élvezett, alkalma volt szervezni híveit és összeállítani a bahaizmus szent könyvét, a Kitab-i-Akdaszt. Az általa megfogalmazott hittételek szerint a bahaisták egyetlen, mindenható, teremtő Istenben hisznek. Ez az Isten a különböző történelmi időszakokban prófétái által szólt az emberekhez. Az első próféta Ádám volt, utána következett Noé, Ábrahám, Mózes, Krisna, Zarathusztra, Jézus Krisztus, Mohamed. Az utolsó próféta maga Mirza Husszein Ali, azaz Baha-Ullah (Isten dicsősége). Benne teljesedett be az összes vallás jövendölése a világ vége előtt eljövendő megváltóról.

A bahaizmus azt tanítja, hogy az emberek közötti béke és egyetértés forrása egyedül a vallás lehet. Mivel a különböző vallásokat lényegében véve csak a külső formák választják el egymástól, arra van szükség, hogy a vallások képviselői lemondjanak ezekről a kevésbé fontos elemekről és a bahaizmus által meghirdetett irányvonalat fogadják el. Baha Ullah a halála után fia, Abdul Baha került a mozgalom élére. Irányítása alatt a bahaizmus végképp eltávolodott muzulmán gyökereitől, és missziós beállítottságúvá vált. Abdul Baha hosszú utazásokat tett az Egyesült Államokban és Európában, hogy az új "egyetemes vallást" a nem muzulmán környezetekben is meghonosítsa. Ma a bahaizmus központja Izraelben, a Kármel hegy lejtőin épült Haifa városában van. Innen irányítják a "globális hadjáratnak" nevezett missziós tevékenységet, melynek eredményeként a szekta korunk egyik legdinamikusabban terjeszkedő vallása. Az egyetemes szeretetre, az emberek és a nemek közötti egyenlőségre épülő, az egy-egy egyház iránti elkötelezettséget elítélő és a külsőségeket, szertartásokat elmarasztaló tanaik sokak számára vonzóknak tűnnek. Tagjaik nem foglalkozhatnak a szerencsejátékkal, nem fogyaszthatnak kábítószert és alkoholt, a házasságot örök érvényű lelki és testi kapcsolatnak tekintik.

 

UFO-kultuszok

Karl ustav Jung fogalmazott így az UFO jelenségről: "Páratlan lehetőségünk van arra, hogy megfigyeljük, hogyan jön létre a legenda, hogyan alakul ki a földöntúli erők érkezésébe vetett hit, mégpedig éppen most, amikor az emberiség a kozmikus utazás, a más bolygók meghódításának küszöbén áll". Jung mutatott rá arra, hogy az UFO hit az ember ősi vallási ösztönéből táplálkozik, a kozmikus intelligencia képzete pedig nem más, mint "technológiai angyalokba" vetett hit.

Az UFO-kultuszok követői hisznek abban, hogy az "azonosítatlan repülő tárgyak"-ban felsőbbrendű kozmikus civilizációk képviselői érkeznek hozzánk, hogy figyelmeztessenek a világunkra leselkedő veszélyekre. A mozgalom tagjai úgy képzelik, hogy a világegyetemet hatalamas és láthatatlan kozmikus intelligenciák uralják, akik jóságosan őrködnek az emberiség lelki evolúciója felett. Ezek az "istenek" a technológiai civilizáció szimbólumait ötvözik sámánista-spiritiszta elemekkel. Üzeneteik sci-fi fantasztikummal telítettek, egy mennyországhoz hasonló igazságos kozmikus világ körvonalait sejtetik. Nagy Felsőbbrendű Léleknek, Végtelen Intelligenciának, Kozmikus Tudatnak, Egyetemes Szellemnek nevezik őket. A velük való kommunikációra látomások, asztrális utazások, telepátia, ún. "spiritista lánc", révület stb. segítségével kerül sor.

A mágikus segédeszközök célját különféle elektronikus módszerek töltik be, melyek segítségével a földönkívüliek repülőtányérjainak útját követik nyomon. az UFO-kultusz híveinek összejövetelei gyakran amatőr tudósok összejövetelére hasonlít. Általában előadásból és földönkívüli tapasztalatokról szóló tanúságokból áll. Előfordul, hogy különleges képességekkel rendelkező tagok révületbe esnek és a Felsőbbrendű Intelligencia üzenetét közvetítik a gyülekezetnek.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.